Velkommen til dansk Selskab For Miljøret

Kære medlem

2020 har ikke været et år som de andre. Vi fik dog afholdt et virtuelt fagligt arrangement i maj med efterfølgende generalforsamling. Og 16. december gennemførte vi et velbesøgt webinar om klimatilpasning.

Bestyrelsen har holdt faste virtuelle bestyrelsesmøder gennem hele året for at drøfte situationen, holde selskabet kørende sammen med sekretariatet og forberede mulige arrangementer. Vi genoptager vores fysiske arrangementer, så snart det kan lade sig gøre – og indtil da afholdes virtuelle webinarer, når der er egnede emner.

I bestyrelsen ser vi frem til at fortsætte arbejdet med den miljøretlige disciplin til glæde for vores medlemmer. Og vi ønsker, at du for en stund vil bruge al den dedikation, du normalt leverer på miljøområdet, til udelukkende at skabe varme og glæde sammen med din familie og nære venner i et nedlukket jule-Danmark.

God jul og godt nytår.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Selskab for Miljøret

Henriette Soja, formand
Partner, advokat (H)

 Selskabets aktiviteter       Kursusbeviser til advokater  
Selskabets aktiviteter er primært at afholde foredragsrækker for medlemmerne. Selskabet deltager tillige i nationalt og internationalt arbejde vedrørende miljøretten og er medlem af den internationale forening European Environmental Law Association.
Selskabet arrangerer konferencer, temadage og "gå-hjem-møder" indenfor det miljøretlige område 3-4 gange om året - det ene med tilknytning til den årlige generalforsamling.
Selskabets aktiviteter har kunnet afholdes til lave deltagergebyrer, idet foredragsholdere i vidt omfang venligst har optrådt vederlagsfrit.
Selskabet udgiver et Nyhedsbrev med relevante informationer samt f.ex. utrykte domme.
 

Med henvisning til retsplejelovens regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater, er Dansk Selskab for Miljøret af den opfattelse, at deltagelse i foreningens kurser og arrangementer opfylder retsplejelovens krav til efteruddannelse. Der udstedes derfor kursusbevis for deltagelse i Selskabets arrangementer.