Velkommen til dansk Selskab For Miljøret

Dansk Selskab for Miljøret er en forening, der har til formål at udbrede kendskabet til og udviklingen af miljø­retten, herunder at fremme interessen for miljøretten som juridisk disciplin. I den forbin­delse afholder foreningen en række kurser og arrangementer for foreningens medlemmer, som bl.a. er advokater.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Selskab for Miljøret

Henriette Soja, formand
Partner, advokat (H)

 Selskabets aktiviteter       Kursusbeviser til advokater  
Selskabets aktiviteter er primært at afholde foredragsrækker for medlemmerne. Selskabet deltager tillige i nationalt og internationalt arbejde vedrørende miljøretten og er medlem af den internationale forening European Environmental Law Association.
Selskabet arrangerer konferencer, temadage og "gå-hjem-møder" indenfor det miljøretlige område 3-4 gange om året - det ene med tilknytning til den årlige generalforsamling.
Selskabets aktiviteter har kunnet afholdes til lave deltagergebyrer, idet foredragsholdere i vidt omfang venligst har optrådt vederlagsfrit.
Selskabet udgiver et Nyhedsbrev med relevante informationer samt f.ex. utrykte domme.
 

Med henvisning til retsplejelovens regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater, er Dansk Selskab for Miljøret af den opfattelse, at deltagelse i foreningens kurser og arrangementer opfylder retsplejelovens krav til efteruddannelse. Der udstedes derfor kursusbevis for deltagelse i Selskabets arrangementer.