lille top billede2

Arrangement 28. maj 2019 klokken 13.00 – 16.00
DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

NYHEDER PÅ EKSPROPRIATIONSOMRÅDET

I juni 2018 afgav Ekspropriationsudvalget betænkning nr. 1569 om ”Ekspropriation efter planloven” med otte anbefalinger til at forbedre borgernes retssikkerhed, især ved kommunale ekspropriationer. Betænkningen er efterfølgende fulgt op af en ændring af planlovens regler om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan, som trådte i kraft 1. januar i år. Blandt udvalgets anbefalinger var også en forenkling og effektivisering af de kommunale ekspropriations- og taksationsprocesser, og regeringen har nu igangsat arbejdet med en ny ekspropriationsproceslov.

På dette arrangement får du viden om baggrunden for Ekspropriationsudvalgets anbefalinger, ændringerne af planloven og nyere retspraksis om ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan. Dansk Selskab for Miljøret har således inviteret Ekspropriationsudvalgets formand, advokat Håkun Djurhuus, til at fortælle om udvalgets arbejde og anbefalinger og om de nye regler i planloven. Efter dette indlæg vil der være en gennemgang af nogle interessante domme om ekspropriation på grundlag af lokalplan efter planlovens § 47. Endvidere vil der komme et indlæg om udvalgte nyere retsafgørelser om eks­pro­priation på andre områder, først og fremmest den i medierne meget omtalte sag om ”Vejen i Vejen”, som blev afgjort i Højesteret i september 2018.

Selskabets generalforsamling afholdes i forlængelse af arrangementet (se særskilt invitation hertil).

PROGRAM

12.30-13.00 Sandwich

13.00-13.10 Velkomst v/Henriette Soja

13.10-14.10 Ekspropriationsudvalgets betænkning og ændringerne af planlovens regler om eks­propriation til virkeliggørelse af lokalplan v/Håkun Djurhuus (Bech-Bruun), formand for Ekspropriationsudvalget

14.10-14.50 Nyere retspraksis om ekspropriation efter planloven v/Stig Grønbæk Jensen (Kammeradvokaten)

14.50-15.15 Kaffe, te og kage samt netværk

15.15-15.55 Sagen om ”Vejen i Vejen” og andre nye domme om rækkevidden af hjemler til eks­pro­priation v/Sarah Jano (Kammeradvokaten)

15.55-16.00 Afslutning

Ordstyrer Kim Trenskow (Kromann Reumert)

Pris                                                                                                                                                                      

Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).


Indkaldelse til generalforsamling
28. maj 2019 klokken 16.00

DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1.      Valg af dirigent

2.      Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3.      Godkendelse af regnskab

4.      Behandling af eventuelle forslag

5.      Fastlæggelse af kontingent

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7.      Valg af revisor

8.      Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2018 vil blive forelagt på generalforsamlingen.

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2019 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2018. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Bestyrelsen håber, at mange af selskabets medlemmer vil benytte lejligheden til at deltage i generalforsamlingen.

Tilmelding senest 24. maj 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

"Nye principielle domme og afgørelser om miljø fra EU-domstolen, danske domstole og Miljø- og Fødevareklagenævnet"

Arrangementet finder sted

2. november 2017 klokken 13.00 – 16.30

på "Kosmopol", Fiolstræde 44, København K

Vi gentager successen fra forrige år og præsenterer denne gang oplæg ved professor og nævnsformand Birgitte Egelund Olsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet, advokat Britta Moll Bown, Kammeradvokaten og professor dr. jur. Peter Pagh, Københavns Universitet.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.30.

           13.00 – 13.10    Velkomst

           13.10 – 14.10    Principielle afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet v/nævnets formand, professor Birgitte            Egelund Olsen

           14.10 – 15.05    Nye principielle miljødomme fra danske domstole v/advokat Birgitte Moll Bown,                                       Kammeradvokaten 

           15.05 – 15.20    Kaffepause

           15.20 – 16.20    Nye principielle miljødomme fra EU-domstolen v/professor Peter Pagh

           16.20 – 16.30    Afslutning

Pris                                                                                                                                                                      
Pris for deltagelse i arrangementet er 600 kroner for personlige medlemmer, 1.200 kroner for institutionelle medlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding Tilmelding senest 30. oktober 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Der afholdes arrangement i "Nævnenes Hus" i Viborg 30. januar 2018 klokken 13.00 – 17.00 vedrørende "Nye og mere principielle afgørelser om miljø, natur og planlægning". Invitation til arrangementet udsendes inden så længe.

* * * * * * * *

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til


Arrangement 5. marts 2019 klokken 13.00 – 17.00
i Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg


NYERE PRINCIPIELLE DOMME OG AFGØRELSER OM MILJØ FRA
EU-DOMSTOLEN, DANSKE DOMSTOLE
SAMT MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OG PLANKLAGENÆVNET


På mødet får du et bredt overblik over det seneste års udvikling på miljø- og planområdet. Der fokuseres
indledningsvist på principielle afgørelser fra Planklagenævnet hhv. Miljø- og Fødevareklagenævnet,
dernæst på den nyeste danske retspraksis og afslutningsvist på den mest interessante udvikling i
EU-domstolens praksis set fra et dansk perspektiv. Du vil således få en opdateret viden om den seneste
retsudvikling, samt om hvilke retlige tendenser der rører sig på plan- og miljøområdet.


PROGRAM

13.15 – 13.25 Velkomst

13.25 – 14.10 Oplæg v/Carsten Munk-Hansen, Planklagenævnet

14.10 – 15.00 Oplæg v/Birgitte Egelund Olsen, Miljø- og Fødevareklagenævnet

15.00 – 15.25 Pause – kaffe, te og kage samt netværk

15.25 – 16.15 Oplæg v/Britta Moll Bown, Kammeradvokaten

16.15 – 17.05 Oplæg v/Peter Pagh, Københavns Universitet

17.05 – 17.15 Afslutning


Pris
Pris for deltagelse i arrangementet er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.400 kroner for institutionelle
medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og
1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 1. marts 2019 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.; (sekretær Tina Søsted).

Filer

NYERE PRINCIPIELLE AFGØRELSER FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

Nye domme

Nye principielle miljødomme fra EU-domstolen i 2018

Nyere afgørelser i Planklagenævnet

Seminar 30. maj 2017 klokken 13.00 – 17.00
i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

SEMINAR OM DEN NYE MILJØVURDERINGSLOV

 

OM DAGENS EMNE

På seminaret stiller vi skarpt på miljøvurderingsloven, der netop er trådt i kraft. Formålet med loven er at indføre en ny, samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter.

Loven indebærer, at de to centrale EU-proceduredirektiver inden for den miljøretlige regulering – miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet – implementeres samlet og anvendes ensartet på land og på havet.

På seminaret vil der være indlæg fra embedsværket, en forsker, en advokat og en rådgiver, så vi får belyst forskellige aspekter af den vigtige nye lov.

Dansk Selskab for Miljøret afholder generalforsamling inden seminaret.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagere i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

          12.30 – 13.00    Generalforsamling

          13.00 – 13.05    Velkomst – dagens program v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret

          13.05 – 14.00    Helle Ina Elmer, specialkonsulent, ph.d., Miljøstyrelsen, introducerer miljøvurderings­loven og
          forklarer, hvorfor loven ser ud, som den gør (til- og fravalg). Også processen i EU og i Danmark
          bliver inddraget. Endvidere vil fremtidsperspektiverne blive berørt - se slides her

          14.00 – 14.45    Professor i miljøret på Københavns Universitet, Helle Tegner Anker, redegør for betydningen af
          de centrale EU-retlige begreber i loven, herunder navnlig begrebsparret planer og programmer
          samt projektbegrebet - se slides her

          14.45 – 15.00    Kaffepause

          15.00 – 15.45    Advokat Flemming Elbæk fortæller om miljøvurderingsloven set fra advokatens synspunkt,
          herunder sagsbehandlingstider ved screeninger, sagsoplysning og ansvar for miljøvurderingen,
          projektændringer (der ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne) og samspillet med andre typer
          miljøvurdering, herunder habitatvurderinger
 - se slides her

           15.45 – 16.30   Senior juridisk rådgiver, Ulf Kjellerup, COWI, sætter fokus på rådgiverens roller, herunder blandt
          andet lovens regler om screening af planer/programmer og konkrete projekter samt scoping af
          henholdsvis miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten - se slides her

           16.30 – 16.55   Spørgsmål og diskussion

           16.55 – 17.00   Afrunding v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret                   

Pris                                                                                                                                                                     
Pris for deltagelse i seminaret er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.600 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).