lille top billede2

Indkaldelse til generalforsamling

tirsdag 30. maj 2017 klokken 12.30 – 13.00

i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V


Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af eventuelle forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet for 2016 vil blive forelagt på generalforsamlingen.   For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2017 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold til 2016. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

 

Medlemmerne inviteres efter generalforsamlingen til "Seminar om den nye miljøvurderingslov". Særskilt invitation er udsendt.

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagerne i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

 

* * * * * * * *

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

Seminar 30. maj 2017 klokken 13.00 – 17.00

i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

SEMINAR OM DEN NYE MILJØVURDERINGSLOV

OM DAGENS EMNE

På seminaret stiller vi skarpt på miljøvurderingsloven, der netop er trådt i kraft. Formålet med loven er at indføre en ny, samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter.

Loven indebærer, at de to centrale EU-proceduredirektiver inden for den miljøretlige regulering – miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet – implementeres samlet og anvendes ensartet på land og på havet.

På seminaret vil der være indlæg fra embedsværket, en forsker, en advokat og en rådgiver, så vi får belyst forskellige aspekter af den vigtige nye lov.

Dansk Selskab for Miljøret afholder generalforsamling inden seminaret.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagere i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

12.30 – 13.00  Generalforsamling

13.00 – 13.05  Velkomst – dagens program v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret

13.05 – 14.00  Helle Ina Elmer, specialkonsulent, ph.d., Miljøstyrelsen, introducerer
                     
miljøvurderingsloven og forklarer, hvorfor loven ser ud, som den gør (til- og fravalg).
                      Også processen 
i EU og i Danmark bliver inddraget. Endvidere vil
                      fremtidsperspektiverne blive
berørt

14.00 – 14.45  Professor i miljøret på Københavns Universitet, Helle Tegner Anker, redegør for 
                      betydningen
af de centrale EU-retlige begreber i loven, herunder navnlig
                      begrebsparret
planer og programmer samt projektbegrebet

14.45 – 15.00  Kaffepause

15.00 – 15.45  Advokat Flemming Elbæk fortæller om miljøvurderingsloven set fra advokatens
                      synspunkt,
herunder sagsbehandlingstider ved screeninger, sagsoplysning og
                      ansvar for
miljøvurderingen, projektændringer (der ikke er omfattet af miljø-
                      vurderingsreglerne)
og samspillet med andre typer miljøvurdering, herunder
                      habitatvurderinger

15.45 – 16.30  Senior juridisk rådgiver, Ulf Kjellerup, COWI, sætter fokus på rådgiverens roller, 
                      herunder
blandt andet lovens regler om screening af planer/programmer og 
                      konkrete
projekter samt scoping af henholdsvis miljørapporten og miljøkonse-
                      kvensrapporten

16.30 – 16.55 Spørgsmål og diskussion

16.55 – 17.00 Afrunding v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret

PRIS

Pris for deltagelse i seminaret er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.600 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

TILMELDING

Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

 

* * * * * * * * *

"Samlingsstedsforbud og planloven"

– betænkning 1562 om indsatsen over for rockerborge

Arrangementet finder sted

14. juni 2017 klokken 14:00 – 17:30

på "Kosmopol", Fiolstræde 44, København K

Dansk Selskab for Miljøret afholder et spændende arrangement for alle, som interesserer sig for og beskæftiger sig med de planretlige udfordringer, der kan opstå i området omkring rockerborge. Arrangementet vil omfatte en nærmere gennemgang af overvejelserne i betænkning 1562/2016 om den retlige håndtering af problemerne i nærmiljøet med rockerborge og belyser indholdet i det lovudkast om en samlingsstedsforbudsordning, der er foreslået i betænkningen.

Søren H. Mørup og Peter Pagh har begge været medlemmer

af det af justitsministeren nedsatte udvalg om indsatsen over for rockerborge,

som har afgivet betænkning nr. 1562, 2016 om indsatsen over for rockerborge mv.

Program

        14:00        Velkomst

14.15        Lovudkast om samlingsstedsforbud på bestemte ejendomme med omtale af udvalgets overvejelser og 
                  indholdet i lovudkastet 
v/professor Søren H. Mørup

15.15        Kaffepause

        15.30        Spørgsmål og diskussion

16.00        Anvendelse af planlovens regler i forhold til rockerborge v/professor Peter Pagh

17.15        Afslutning

Tilmelding senest 5. juni 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Pris for deltagelse i mødet er 500 kroner for personlige medlemmer, 1.000 kroner for institutionelle medlemmer og 800 kroner for ikke-medlemmer.