lille top billede2

Vedtægter for Dansk Selskab for miljøret

NAVN OG HJEMSTED

 § 1.

Selskabets navn er "Dansk Selskab for Miljøret".

Selskabets hjemsted er København.

FORMÅL

§ 2.

Selskabets formål er

              at    virke for fremme af interessen for miljøretten som juridisk diciplin,

              at     virke for fremme af kendskabet til og udviklingen af miljøretten, og

              at     virke for forståelsen hos og samarbejdet imellem jurister og andre med

                     særlig tilknytning til eller interesse for miljøret i Danmark og i udlandet.

 

MEDLEMMER

§ 3.

Stk.1:

Som personligt medlem kan optages enhver, der har juridisk kandidateksamen eller juridisk bacheloreksamen eller iøvrigt efter bestyrelsens vedtagelse har kvalificeret sig indenfor miljøretten.

Stk.2:

Som medlemmer i øvrigt kan endvidere optages offentlige eller private juridiske personer, der virker inden for det miljøretlige område.

Stk. 3:

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der for medlemmer efter § 3, stk. 2 kan forhøjes.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4.

Stk. 1:

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Første ordinære generalforsamling afholdes i maj 1993. Indkaldelse til generalforsamlingen sker på bestyrelsens foranledning ved skriftlig meddelelse herom til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, der skal behandles. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen inden den 15. marts.

Stk. 2:

Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:


              1)     Valg af dirigent

 

              2)     Forelæggelse af bestyrelsens beretning

 

              3)     Godkendelse af regnskab

 

              4)     Behandling af forslag

 

              5)     Fastsættelse af kontingent

 

              6)     Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

              7)     Valg af revisor

 

              8)     Eventuelt

 

Stk. 3:

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4:

På generalforsamlingen har alle personlige medlemmer, jfr. § 3, stk. 1, én stemme. Stemmer kan ikke afgives i henhold til fuldmagt. Medlemmer som omhandlet i § 3, stk. 2 skal lade sig repræsentere af personer med fast tilknytning til medlemmet og har 2 stemmer.

Stk. 5:

Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er fastsat i disse vedtægter. Ændring af selskabets vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling mødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 6:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, og indkaldelse hertil skal finde sted, når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsender anmodning herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 6 uger fra anmodningens modtagelse og med mindst 3 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne.

 

BESTYRELSE

§ 5.

Stk. 1:

Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 3 - 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgåede bestyrelsesmedlemmer fratræder umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 2:

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer selskabets formand og en eller flere næstformænd på det første bestyrelsesmøde, som følger efter en ordinær generalforsamling.

Stk. 3:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk: 4:

Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage fremmed medhjælp.

Stk. 5:

Bestyrelsen kan træffe beslutning om selskabets tilknytning til internationale organisationer inden for miljøretten.

Stk. 6:

Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til selskabets møder.

 

TEGNING AF SELSKABET

§ 6.

Selskabet tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

 

REGNSKAB OG REGNSKABSÅR

§ 7.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen til udgangen af 1992.

Selskabets regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

OPLØSNING

§ 8.

Selskabet opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af selskabet stemmer herfor. Beslutningen skal indeholde bestemmelse om anvendelse af selskabets eventuelle formue til formål, som ligner de i § 2 anførte.

Opnås sådant flertal ikke, men der blandt de mødte er flertal for opløsning, indkaldes inden 2 måneder til ny generalforsamling, hvor opløsning kan besluttes af et flertal af de mødte medlemmer.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. december 1991

Rettelse foretaget på generalforsamling 29. maj 1996.

 

Advokat Birgitte Refn Wenzel           

Advokat Irene Wittrup

Advokat Poul Hvilsted                    

Fuldmægtig Karen Aarøe

Viceformand Inger Vaaben                 

Professor, dr.jur. Orla Friis Jensen

Professor Karsten Revsbech