lille top billede2

Seminar 30. maj 2017 klokken 13.00 – 17.00
i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

SEMINAR OM DEN NYE MILJØVURDERINGSLOV

 

OM DAGENS EMNE

På seminaret stiller vi skarpt på miljøvurderingsloven, der netop er trådt i kraft. Formålet med loven er at indføre en ny, samlet lov om miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter.

Loven indebærer, at de to centrale EU-proceduredirektiver inden for den miljøretlige regulering – miljøvurderingsdirektivet og VVM-direktivet – implementeres samlet og anvendes ensartet på land og på havet.

På seminaret vil der være indlæg fra embedsværket, en forsker, en advokat og en rådgiver, så vi får belyst forskellige aspekter af den vigtige nye lov.

Dansk Selskab for Miljøret afholder generalforsamling inden seminaret.

PROGRAM

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagere i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.

          12.30 – 13.00    Generalforsamling

          13.00 – 13.05    Velkomst – dagens program v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret

          13.05 – 14.00    Helle Ina Elmer, specialkonsulent, ph.d., Miljøstyrelsen, introducerer miljøvurderings­loven og
          forklarer, hvorfor loven ser ud, som den gør (til- og fravalg). Også processen i EU og i Danmark
          bliver inddraget. Endvidere vil fremtidsperspektiverne blive berørt - se slides her

          14.00 – 14.45    Professor i miljøret på Københavns Universitet, Helle Tegner Anker, redegør for betydningen af
          de centrale EU-retlige begreber i loven, herunder navnlig begrebsparret planer og programmer
          samt projektbegrebet - se slides her

          14.45 – 15.00    Kaffepause

          15.00 – 15.45    Advokat Flemming Elbæk fortæller om miljøvurderingsloven set fra advokatens synspunkt,
          herunder sagsbehandlingstider ved screeninger, sagsoplysning og ansvar for miljøvurderingen,
          projektændringer (der ikke er omfattet af miljøvurderingsreglerne) og samspillet med andre typer
          miljøvurdering, herunder habitatvurderinger
 - se slides her

           15.45 – 16.30   Senior juridisk rådgiver, Ulf Kjellerup, COWI, sætter fokus på rådgiverens roller, herunder blandt
          andet lovens regler om screening af planer/programmer og konkrete projekter samt scoping af
          henholdsvis miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten - se slides her

           16.30 – 16.55   Spørgsmål og diskussion

           16.55 – 17.00   Afrunding v/Christian Østrup, Dansk Selskab for Miljøret                   

Pris                                                                                                                                                                     
Pris for deltagelse i seminaret er 800 kroner for personlige medlemmer, 1.600 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 1.000 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Tilmelding
Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Indkaldelse til generalforsamling

tirsdag 30. maj 2017 klokken 12.30 – 13.00

i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 4, stk. 2

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Behandling af eventuelle forslag

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller

7. Valg af revisor

8. Eventuelt


Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Årsregnskabet
for 2016 vil blive forelagt på generalforsamlingen.
 

For så vidt angår fastsættelse af kontingent for 2017 foreslår bestyrelsen, at dette er uændret i forhold
til 2016. Det vil sige, at kontingent for personlige medlemmer udgør 250 kroner, for institutionelle medlemmer 1.200 kroner og for studerende og pensionister 125 kroner.

oo0oo

Medlemmerne inviteres efter generalforsamlingen til "Seminar om den nye miljøvurderingslov". Særskilt invitation er udsendt.

Der serveres sandwich fra klokken 12.00 til deltagerne i generalforsamlingen og/eller dagens arrangement.


Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Tilmelding senest 24. maj 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

Dansk Selskab for Miljøret fylder 25 år. Og det skal fejres den 1. december 2016.

Arrangementet finder sted på Schæffergården i Gentofte og starter kl. 12:30 med en let anretning.

Herefter er der planlagt et spændende fagligt eftermiddagsarrangement, med oplæg og indspark fra eksperter inden for den miljøretlige disciplin.

Kl. ca. 17:00 vil der være mulighed for networking i en times tid frem til middagen kl. 18:00.

Dagens program finder du i denne INDBYDELSE

Tilmeldingsfrist er 17. november kl. 14:00.

 

Oplæg Karsten Hagel-Sørensen

Oplæg Poul Hvilsted - den omtalte dom

Oplæg Stig Grønbæk Jensen

Oplæg Gorm Toftegaard Nielsen

 

På bestyrelsens vegne
Henriette Soja, formand

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til

Temadag den 4. april 2017 klokken 10:00-15:30
i samarbejde med Danske Miljøadvokater

Kosmopol, Fiolstræde 44, København K (lige v/Nørreport Station)

ÆNDRING AF PLANLOVEN OG NATURBESKYTTELSESLOVEN

OM DAGENS EMNE Så er det ganske vist - sådan da.

Den 25. januar 2017 fremsatte regeringen lovforslag om de længe ventede ændringer på planlovs- og naturbeskyttelsesområdet. Lovforslagene er endnu ikke vedtaget, men bevæger sig efter sigende frem mod en vedtagelse inden Folketingets sommerferie.

Vi har i samarbejde med Danske Miljøadvokater arrangeret en temadag om en række af de vigtigste ændringer, som vi gerne vil præsentere jer for på den kommende temadag. Temadagen afholdes denne gang i København, da de fleste deltagende forventes at komme fra hovedstadsområdet. Som I kan se nedenfor, spænder programmet vidt, og vi håber, at I har lyst til at få forhåndsviden om de regler, som vi kan forvente bringes i spil senere i år.

Vel mødt i København!

PROGRAM

        10:00 – 10:20     Velkommen og introduktion v/Henriette Soja og Ellen Skodborggaard

          10:20 – 11:30     Gennemgang af væsentlige nye regler i planloven v/ Britta Moll Brown og Josephine Legarth 
           Aggesen

           Temaerne bliver; den nye formålsbestemmelse, planlægning for produktions­erhverv, en 
           mere fleksibel administration  af planlovsreglerne, differentierede og kortere hørings-
           frister samt nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne

           11:30 – 11:45    Kaffepause

           11:45 – 12:15    Klageprocedure/nye klagenævn v/Britta Moll Brown

           12:15 – 13:00    Frokost

           13:00 – 14:00    Nærmere om ny regulering af detailhandlen i Danmark v/Kim Trenskow

           14:00 – 14:20    Kaffepause

           14:20 - 15:30     Nærmere om ny regulering af kystområder og ændringer i Naturbeskyttelsesloven
           v/Anne 
Sophie Vilsbøll

Pris                                                                                                                                                                        

Pris for deltagelse på temadagen er 575 kroner for personlige medlemmer, 1.500 kroner for institutionelle medlemmer (for op til fem medlemmer, herefter opkræves 900 kroner pr. medlem) og 900 kroner for ikke-medlemmer. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmelding Tilmelding er bindende og skal ske senest 1. april 2017 på mail "Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den." (sekretær Tina Søsted).

 

Slides fra dagen:

2 nye klagenævn

Nye regler i planloven

Præsentation om ændringerne i planloven vedr. detailhandel

Kystområder

 

"Nye og mere principielle afgørelser om miljø,

miljø og miljøvurdering/VVM og jordforurening"

 

Dansk Selskab for Miljøret inviterer til det årlige arrangement forud for selskabets generalforsamling. Arrangementet i år har fokus på nye og mere principielle afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og reglerne om miljøvurdering/VVM og jordforureningsloven.

Oplæg ved advokat Henriette Soja og advokat Mads Kobberø

Arrangementet finder sted

torsdag 26. maj 2016

Kl. 13:00 – 16:00

 

 

i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Program

13:00 – 13:10    Ankomst og registrering

13:10 – 13:15    Velkomst ved selskabets formand, advokat Henriette Soja

13:15 – 14:30    Oplæg v/advokat Henriette Soja og advokat Mads Kobberø (hent slides ved at klikke på navnet)

14:30 – 15:00    Pause – kaffe, the og kage samt netværk

15:00 – 16:00    Oplæg fortsat

Tilmelding senest onsdag 25. maj 2016 pr. mail til sekretariatet

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (sekretær Lene Dangaard).

Deltagelse i mødet koster 400 kr. for personlige medlemmer og 600 kr. for institutionelle medlemmer. Prisen for ikke-medlemmer er 700 kr. Vær opmærksom på, at der er begrænset deltagerantal.